Pregó de voluntats creatives a Castelló / Pregón de Voluntades Creativas en Castellón


Pregó de voluntats creatives a Castelló

Som artistes a Castelló. Expressem la nostra voluntat de ser creatius a Castelló, el que no implica haver nascut aquí, sinó que, encara de forma eventual o conjuntural, desenvolupem els processos creatius amb vinculació a aquesta terra.

Com a artistes a Castelló ens sentim membres d'una comunitat, però expressem la nostra voluntat que, independentment de treballar en un àmbit o un altre, de pertànyer a una associació o grup, de participar en unes accions o unes altres, l'art siga entès com l'expressió fonamental de l'individu, el major mitjà de coneixement personal. Expressem la nostra voluntat de parlar a través de les nostres obres, que siga la nostra creativitat la que ens represente. Expressem la nostra voluntat d'evolucionar, de ser crítics i, en conseqüència, de canviar d'opinió quantes vegades ho necessitem.

Com a artistes a Castelló respectem les manifestacions artístiques dels nostres col·legues, i expressem la nostra voluntat d'alimentar la nostra creativitat integrant les experiències d'altres persones. Expressem la nostra voluntat que el proper pas evolutiu de l'espècie humana siga la solidaritat enfront de la destrucció del món. Expressem la nostra voluntat que la creativitat, tant individual com social, sigui la peça clau per resoldre els problemes que se li plantegen a l'espècie humana. Expressem la nostra voluntat que els nous camins de l'evolució siguin el resultat de la cooperació i la interrelació.

Com a artistes a Castelló no acceptem divisions entre creatius, i molt menys la distinció entre artistes antics i emergents. Ens neguem a entendre la creativitat com una cosa acabada, reduïda a la categoria inferior de l'estereotip. Expressem la nostra voluntat de defensar que el vàlid no és tant el producte final sinó el procés el resultat es dóna en l'individu mateix. Expressem la nostra voluntat que el nou, l'emergent, estiga sempre present en la nostra vida d'artista. Expressem la nostra voluntat de crear, d'emergir, independentment del temps que portem intentant-ho.

Com a artistes a Castelló volem saber l'opinió dels altres sobre les nostres creacions, però expressem la nostra voluntat d'aprendre des de la tolerància, d'assumir les nostres pròpies incapacitats, de buscar solucions sense traumes, ni frustracions, ni radicalismes. Expressem la nostra voluntat de buscar la realitat solidàriament, de captar globalment els problemes i de crear des multiplicitat d'angles i de diversos punts de vista. Expressem la nostra voluntat de ser receptius davant els altres, perquè l'observació d'imperfeccions és el que manté l'individu en activitat creativa, el que l'obliga a estar en constant disposició de buscar nous camins o diverses respostes. Com més portes i finestres s'obren més possibilitats hi ha de buscar nous camins i mons diferents.

Com a artistes a Castelló afirmem que neixem creatius sols en potència i rebutgem dogmatitzar sobre la pertinència d'unes o altres pràctiques artístiques o de pontificar sobre el model d'artista correcte. Expressem la nostra voluntat de practicar la creativitat com un procés de formulació d'hipòtesis, de verificació de les mateixes i de comunicació dels resultats, convertint-se així en un procés investigador que es desenvolupa dins el mateix individu. La personalitat creativa es fa, no neix feta.

Expressem la nostra voluntat de defensar la llibertat com a condició de l'ésser humà i el compromís de l'artista amb la defensa de la mateixa.Pregón de voluntades creativas en Castellón

Pregón de Voluntades Creativas en Castellón
Somos artistas en Castellón. Expresamos nuestra voluntad de ser creativos en Castellón, lo que no implica haber nacido aquí, sino que, aún de forma eventual o coyuntural, desarrollamos los procesos creativos con vinculación a esta tierra.

Como artistas en Castellón nos sentimos miembros de una comunidad, pero expresamos nuestra voluntad de que, independientemente de trabajar en un ámbito u otro, de pertenecer a una asociación o grupo, de participar en unas acciones u otras, el arte sea entendido como la expresión fundamental del individuo, el mayor medio de conocimiento personal. Expresamos nuestra voluntad de hablar a través de nuestras obras, de que sea nuestra creatividad la que nos represente. Expresamos nuestra voluntad de evolucionar, de ser críticos y, en consecuencia, de cambiar de opinión cuantas veces lo necesitemos.

Como artistas en Castellón respetamos las manifestaciones artísticas de nuestros colegas, y expresamos nuestra voluntad de alimentar nuestra creatividad integrando las experiencias de otras personas. Expresamos nuestra voluntad de que el próximo paso evolutivo de la especie humana sea la solidaridad frente a la destrucción del mundo. Expresamos nuestra voluntad de que la creatividad, tanto individual como social, sea la pieza clave para resolver los problemas que se le plantean a la especie humana. Expresamos nuestra voluntad de que los nuevos caminos de la evolución sean el resultado de la cooperación y la interrelación.

Como artistas en Castellón no aceptamos divisiones entre creativos, y mucho menos la distinción entre artistas antiguos y emergentes. Nos negamos a concebir la creatividad como algo acabado, reducido a la categoría inferior del estereotipo. Expresamos nuestra voluntad de defender que lo válido no es tanto el producto final sino el proceso cuyo resultado se da en el individuo mismo. Expresamos nuestra voluntad de que lo nuevo, lo emergente, esté siempre presente en nuestra vida de artista. Expresamos nuestra voluntad de crear, de emerger, independientemente del tiempo que llevemos intentándolo.

Como artistas en Castellón queremos saber la opinión de los demás sobre nuestras creaciones, pero expresamos nuestra voluntad de aprender desde la tolerancia, de asumir nuestras propias incapacidades, de buscar soluciones sin traumas, ni frustraciones, ni radicalismos. Expresamos nuestra voluntad de buscar la realidad solidariamente, de captar globalmente los problemas y de crear desde multiplicidad de ángulos y de diversos puntos de vista. Expresamos nuestra voluntad de ser receptivos ante los demás, porque la observación de imperfecciones es lo que mantiene al individuo en actividad creativa, lo que le obliga a estar en constante disposición de buscar nuevos caminos o diversas respuestas. Cuantas más puertas y ventanas se abren mayores posibilidades hay de buscar nuevos caminos y mundos diferentes.

Como artistas en Castellón afirmamos que nacemos creativos sólo en potencia y rechazamos dogmatizar sobre la pertinencia de unas u otras prácticas artísticas o de pontificar sobre el modelo de artista correcto. Expresamos nuestra voluntad de practicar la creatividad como un proceso de formulación de hipótesis, de verificación de las mismas y de comunicación de los resultados, convirtiéndose así en un proceso investigador que se desarrolla dentro del mismo individuo. La personalidad creativa se hace, no nace hecha.

Expresamos nuestra voluntad de defender la libertad como condición del ser humano y el compromiso del artista con la defensa de la misma.

0 comentarios:

Publicar un comentario